GDPR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba: „GDPR”) je Rimia, s.r.o., IČ 11899948 so sídlom Potěhníkova 105, Malenovice, 763 02 Zlín (ďalej iba: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Potěhníkova 105, Malenovice, 763 02 Zlín

E-mail: hello@rimia.eu

Telefón: 602343006

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval/menoval zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: 

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.

2. Správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom a účelom spracúvania osobných údajov je 

 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 

 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 

 • váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

 2. Účelom spracúvania osobných údajov je

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť, 

 • zasielanie obchodných oznámení a realizácia ďalších marketingových aktivít. 

 3. Zo strany správcu nedochádza/dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),  

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu. 

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,  

 • zaisťujúcej služby prevádzkovania e-shopu (Steezy) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, 

 • zaisťujúce marketingové služby. 

 2. Správca nemá/má v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,  

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,  

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,  

 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR a  

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,  

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä…

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 10. 2022