Reklamácie

Reklamačný poriadok – pre zmluvné vzťahy so spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi predávajúcim, spoločnosťou Rimia s.r.o., so sídlom Potěhníkova 105, Malenovice, 763 02 Zlín, IČ: 11899948 zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 125266 ďalej len „predávajúci“, na strane jednej a kupujúcimi na strane druhej.

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Tento reklamačný poriadok upresňuje práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“), kedy kupujúci spotrebiteľ je vymedzený § 419 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka. Pri riešení reklamácie spotrebiteľa sa postupuje podľa tohto reklamačného poriadku, zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je priložený doklad o zakúpení tovaru (výrobku) spravidla daňový doklad vo forme faktúry, ktorý bude obsahovať informáciu o dátume predaja výrobku, o aký výrobok ide, za akú cenu bol výrobok predaný, spolu s identifikačnými údajmi predávajúceho obsahujúcimi obchodnú firmu, jeho identifikačné číslo osoby, pokiaľ zvláštny právny predpis nestanoví inak, a ďalej miesto určenia a dátum dodania. Tento doklad o zakúpení tovaru zároveň slúži aj ako dodací list. K tovaru technického charakteru je spravidla prikladaný záručný list. Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej lehote.

2. Zoznámenie sa a súhlas s reklamačným poriadkom

Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Prevzatím tovaru potvrdzuje kupujúci súhlas s týmto reklamačným poriadkom.

3. Nároky spotrebiteľa

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že

a) dodá tovar v objednanom druhu, zložení, kvalite a množstve

b) dodá tovar nepoškodený, za poškodenie balíka pri preprave zodpovedá dopravca a kupujúci uplatní svoje nároky priamo voči dopravcovi pri preberaní tovaru

c) tovar bude pri prevzatí bez chýb (zodpovednosť za akosť pri prevzatí)

d) tovar bude po určité obdobie spôsobilý na použitie na obvyklý účel (záruka za akosť)

4. Akosť pri prevzatí (rozpor s kúpnou zmluvou)

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predáva tovar podľa zmluvy a bez chýb, teda v súlade s ustanovením § 2161 občianskeho zákonníka (bližšie tiež vymedzené v čl. 9.2 obchodných podmienok predávajúceho).

Pokiaľ spotrebiteľ pri prevzatí zistí akýkoľvek rozpor medzi objednaným a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve, kvalite, farebnom vyhotovení), je povinný na takýto rozpor predávajúceho bezodkladne upozorniť (odporúčame do 48 hodín).

Kupujúci má právo, aby bol dodaný tovar bez chýb, t.j. aby bol dodaný tovar zhodný s uzavretou kúpnou zmluvou. Ak nebude tovar dodaný ani v náhradnom primeranom termíne, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5. Dodanie poškodeného tovaru

Predávajúci dodáva tovar nepoškodený, t.j. v okamihu zabalenia je tovar bez poškodenia, t.j. nie je prasknutý ani deformovaný či inak poškodený. Pokiaľ dôjde k deformácii či prasknutiu tovaru či inému poškodeniu, dochádza k nemu z dôvodu nešetrnej manipulácie dopravcom, aj keď poškodenie nemusí byť viditeľné na obale balíka. Proti tomuto poškodeniu je dopravca poistený.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, či nie je viditeľne poškodená alebo poničená. Kupujúci je oprávnený od prepravcu odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý je zjavne poškodený, alebo je zjavne poškodený značným spôsobom prepravný obal, čo vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vnútri je poškodený (platí aj pre prípady, kedy je na obale viditeľné, že bol vystavený pôsobeniu nepriazne počasia alebo vody). O dôvodoch odmietnutia prevzatia tovaru je potrebné spísať protokol s pracovníkom pošty alebo kuriérskej služby.

Ak kupujúci zistí, že je tovar poškodený (prasknutý, deformovaný či inak zničený), alebo že je balík viditeľne poškodený, je povinný túto chybu uplatniť do 48 hodín u dopravcu podľa podmienok uvedených dopravcom a informovať o tomto predávajúceho.

Pokiaľ kupujúci prevezme tovar napriek tomu, že je poškodený jeho obal, nezodpovedá predávajúci za chyby tovaru, ktoré vznikli pri porušení prepravného obalu.

Kupujúci má právo na dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, predovšetkým ak je chybu možné odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranom čase alebo že by dohodnutie nápravy spotrebiteľovi spôsobovalo značné ťažkosti.

Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

6. Zodpovednosť za akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá, že tovar je pri prevzatí bez chýb. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7. Záruka za akosť

Predávajúci zodpovedá, že tovar bude počas 24 mesiacov od jeho zakúpenia spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záručná lehota pri spotrebnej veci a pri veci podliehajúcej rýchlej skaze je vyznačená na predanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci. Po uplynutí tohto obdobia záruka za akosť zaniká.

8. Postup na uplatnenie chyby a vybavenie reklamácie

Zodpovednosť za akosť pri prevzatí a záruky za akosť uplatní kupujúci v prevádzkárni predávajúceho osobne alebo tovar doručí na adresu tejto prevádzkárne, prípadne prevádzkárne, z ktorej bol tovar expedovaný. V reklamácii kupujúci uvedie, aká chyba sa na tovare vyskytuje alebo ako sa prejavuje a aké právo z chybného plnenia si zvolil. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie s výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť. Kupujúci môže pri podstatnom porušení zmluvy voliť z práva na dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy. Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter chyby, pokiaľ nemôže vec poriadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na chybu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Vo veci reklamácií je možné komunikovať s predávajúcim na telefónnom čísle 602 343 006 alebo na e-mailovej adrese: hello@rimia.eu

Pri reklamácii chyby výrobku je predávajúci oprávnený po spotrebiteľovi požadovať preukázanie skutočnosti, že kupujúci tovar kúpil u predávajúceho, a to napríklad predložením dokladu o zakúpení tovaru alebo záručným listom, pokiaľ bol k tovaru vystavený, alebo iným spôsobom.

Predávajúci nezodpovedá za chyby pokiaľ:

– je chyba na veci v čase prevzatia a pre takúto chybu bola dohodnutá zľava z kúpnej ceny,

– na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním, alebo v prípadoch, kedy chyba bola spôsobená zo strany kupujúceho nesprávnym používaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením,

– ak to vyplýva z povahy veci (obvyklá životnosť veci a pod.),

– pri veciach použitých na chyby zodpovedajúce miere opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí.

Predávajúci v súlade s ustanovením § 19 zákona o ochrane spotrebiteľa rozhodne o reklamácii ihneď (pri zasielaní tovaru späť na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží tovar spoločne s uplatnením reklamácie), v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej chyby, kupujúcemu požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. V prípade, že reklamácia nie je uplatnená osobne a tovar je zasielaný predávajúcemu, zašle predávajúci také potvrdenie kupujúcemu elektronicky na vyžiadanie.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Spôsob vybavenia reklamácie a čas jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť (predávajúci predá kupujúcemu reklamačný protokol), prípadne kupujúcemu písomne oznámiť dôvody zamietnutia reklamácie.

9. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne v čase použiteľnosti tovaru, najneskôr však do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade tovaru použitého môže byť táto lehota skrátená až na 12 mesiacov, takéto skrátenie je vyznačené v predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nie je možné právo z chýb u predávajúceho uplatniť, iba ak by sa zmluvné strany dohodli inak alebo bola na tovar poskytnutá záruka nad rámec uvedenej lehoty.

Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je chyba. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar používa, aj keď o chybe vie. Ak kupujúci uplatní voči predávajúcemu chybu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po obdobie, po ktoré je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže používať.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

Lehotu na uplatnenie práv z chýb nie je možné považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania.

10. Náklady reklamácie, záverečné ustanovenia

Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia chyby.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2022.