Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti Rimia, s.r.o.

Obchodné podmienky – pre zmluvné vzťahy so spotrebiteľmi

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky spoločnosti upravujú vzájomné práva a povinnosti, vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim, v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, uzavretej prostredníctvom internetového obchodu. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej adrese www.rimia.eu alebo www.rimia.cz. Predávajúcim je spoločnosť Rimia s.r.o., so sídlom Potěhníkova 105, Malenovice, 763 02 Zlín, IČ: 11899948 zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 125266 (ďalej len „predávajúci“).

Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, výrobky nakupuje na iné účely než na podnikanie s týmito výrobkami (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“).

Tieto obchodné podmienky sa primerane použijú aj na prípady, kedy kupujúcim nie je spotrebiteľ. V takomto prípade sa však neuplatní ustanovenie týkajúce sa iba spotrebiteľa.

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3 Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, či otázky týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, predovšetkým občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.), v platnom znení a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, a majú prednosť pred uzavretými medzinárodnými zmluvami a v prípade spätného odkazu na medzinárodnú zmluvu v českom právnom poriadku sa tento odkaz neuplatní.

1.4 Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci oznamuje, že

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku (internetové pripojenie, telefónne poplatky) sa nelíšia od základných sadzieb a nie sú zaťažené žiadnym poplatkom zo strany predávajúceho

b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru,

c) neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie,

d) neuzatvára zmluvy na dobu neurčitú,

e) kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je predmetom tovar podliehajúci rýchlej skaze alebo ktorého životnosť je časovo obmedzená,

f) kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zakúpil tovar, ktorý nepodlieha rýchlej skaze, a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru a ak ide zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; odstúpenie musí zaslať na adresu sídla predávajúceho a môže využiť formulár odstúpenia od zmluvy na tomto odkaze, právo na odstúpenie je vymedzené v tomto poučení,

g) spotrebiteľ ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy

– o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

– o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

– o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

– o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov;

– o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

h) v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s navrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za navrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou;

i) spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo,

j) v prípade, že má spotrebiteľ sťažnosť, môže túto uplatniť priamo u predávajúceho na e-mailovej adrese hello@rimia.eu, príp. sa je možné so sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

II. Objednanie tovaru, uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Tieto obchodné podmienky dopadajú na prípady, kedy je uzavretá kúpna zmluva prostredníctvom internetového obchodu, a primerane aj na prípady uzavretia zmluvy priamo v prevádzkárni predávajúceho. V prípade uzavretia zmluvy priamo v prevádzkárni predávajúceho sa neuplatnia najmä práva spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku.

2.2 Webové stránky obchodu obsahujú všetky informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých produktov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po obdobie, kedy sú zobrazované na webových stránkach obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Webové stránky obchodu obsahujú ďalej informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

2.3 Všetka prezentácia produktov umiestnená na webových stránkach obchodu je informatívneho charakteru, ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou.

2.4 Pred zaslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“ na stránke pokladne.

2.5 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke nevyhnutné údaje potrebné na úspešné splnenie objednávky (t.j. určenie spôsobu dodania, doručovacia adresa, fakturačné údaje atď.). Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, cena, predpokladané náklady na dopravu a ďalšie) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.6 Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou akéhokoľvek záväzku voči predávajúcemu a následne urobí u predávajúceho objednávku, je predávajúci oprávnený akceptovať túto objednávku až v okamihu úplného zaplatenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu po dátume splatnosti. Okamihom úplného zaplatenia sa rozumie deň pripísania dlžnej čiastky na bankový účet predávajúceho alebo deň úhrady dlžnej čiastky v hotovosti.

2.7 Urobením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s Reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho podľa odstavca 2.3 tohto článku. Potvrdenie objednávky je možné urobiť predovšetkým e-mailom. Kupujúci je viazaný obchodnými podmienkami od okamihu uzavretia zmluvy.

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

III. Ceny a platnosť ponuky

3.1 Cenu predávaného tovaru stanoví predávajúci v cenníku. Ako cena pri uzavretí kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená v cenníku v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.

3.2 Ceny v internetovom obchode sa zobrazujú v zozname tovaru, alebo na detaile karty tovaru. Cena za mernú jednotku je tu uvedená pre spotrebiteľov ako maloobchodná cena (vrátane DPH).

3.3 Všetky ceny vrátane akčných platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ je už tovar objednaný (prípadne uzavretá kúpna zmluva), platí cena tovaru, za ktorú bol objednaný bez ohľadu na neskoršie zmeny.

IV. Platobné podmienky

4.1 Kúpnu cenu za tovar je kupujúci povinný zaplatiť spôsobom, ktorý je umožnený v elektronickej objednávke, najmä hotovostnou platbou, dobierkou alebo bezhotovostným prevodom pred prevzatím tovaru.

4.2 V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pred prevzatím tovaru. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu s uvedením variabilného symbolu platby.

V. Výhrada vlastníctva, prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1 Vlastníctvo dodávaného tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo prevzatím od dopravcu. Týmto nie je dotknuté právo spotrebiteľa uplatňovať rozpor s kúpnou zmluvou podľa týchto obchodných podmienok.

5.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho aj v okamihu, kedy mal byť tovar kupujúcim prevzatý, v prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru.

VI. Dodanie tovaru, dodacie lehoty

6.1 Po obdržaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho automatické potvrdenie tejto objednávky. Objednaný tovar v prípade, že je dostupný, je vypravený najneskôr do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky.

6.2 Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Pokiaľ nie je možné tovar podľa objednávky kupujúceho vypraviť v uvedenom termíne, alebo ide o tovar, ktorý nie je skladom, oznámi toto predávajúci kupujúcemu do druhého pracovného dňa po obdržaní objednávky spolu s návrhom termínu dodania či návrhom riešenia. Kupujúci potom oznámi predávajúcemu, či súhlasí s novým termínom dodania, návrhom riešenia alebo či objednávku ruší. V prípade, že nový termín dodania nebude kupujúcim do 10 dní od jeho oznámenia zo strany predávajúceho výslovne akceptovaný, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť, bez sankcií pre obe strany.

6.3 Ak požaduje kupujúci neskorší termín dodania, než ktorý uvádza predávajúci pri ponúkanom tovare, je spotrebiteľ povinný toto uviesť v objednávke. Ak kupujúci požaduje neskorší deň dodania, ako bol predávajúcim oznámený pri potvrdení objednávky, je kupujúci povinný toto neodkladne oznámiť predávajúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní potvrdenia objednávky, či obdržaní termínu dodania stanoveného predávajúcim. V prípade, že kupujúci toto neurobí, zodpovedá za škodu vzniknutú predávajúcemu spojenú s prípadným neprevzatím, či nedodaním tovaru v stanovenom, či dohodnutom termíne dodania. Termín dodania požadovaný kupujúcim je záväzný pre obe strany okamihom potvrdenia tohto termínu predávajúcim.

6.4 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu spôsobenú oneskorením pri dodaní tovaru, ktoré vzniklo na strane prepravcu.

VII. Spôsob a miesto dodania

7.1 Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, kedy kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke.

7.2 Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci e-mailom informovaný, akonáhle je objednaný tovar pripravený na odber a tiež o čase, kedy si tovar môže prevziať. Odberné miesto zvolené kupujúcim v objednávke je záväzné a nie je možné ho meniť.

7.3 Pokiaľ kupujúci v objednávke zvolí dodanie tovaru prostredníctvom dopravcu, je tovar dodaný kupujúcemu okamihom jeho predania tomuto dopravcovi na prepravu. Tovar dodávaný prostredníctvom dopravcu je zasielaný na dobierku alebo obyčajnou zásielkou (pri platbe vopred), prípadne rozvozom obchodným zástupcom predávajúceho.

7.4 Tovar je dodávaný vždy na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke (miesto dodania).

VIII. Doprava – Cena poštovného

8.1 V prípade dodania tovaru dopravcom bude tovar zaslaný prostredníctvom dopravcu, ktorého vyberie kupujúci v elektronickej objednávke. V okamihu odoslania tovaru je kupujúci e-mailom informovaný o odoslaní vrátane podacieho čísla zásielky. Náklady na dopravu tovaru hradí kupujúci podľa cien uvedených predávajúcim.

8.2 Cena za dodanie je splatná spolu s úhradou kúpnej ceny za tovar, ak nie je dohodnuté inak.

8.3 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru z iných než zákonom stanovených dôvodov je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať náhradu škody, ktorá bude predávajúcemu týmto konaním spôsobená.

8.4 V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne pri osobnom odbere podľa čl. VII. odst. 7.2 týchto obchodných podmienok objednaný tovar v dohodnutom odbernom mieste v dohodnutom ani dodatočnom termíne, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy, a to druhý deň po uplynutí dodatočného termínu na prevzatie tovaru. Dodatočný termín prevzatia tovaru je oprávnený jednostranne stanoviť predávajúci po uplynutí dohodnutého termínu odberu.

8.5 Kupujúci je povinný prezrieť si zásielku tovaru pri jeho prevzatí. V prípade, že je balík viditeľne poškodený, je kupujúci povinný túto chybu reklamovať priamo u dopravcu. Kupujúci je povinný podľa možností čo najskôr po prevzatí zásielky, najdlhšie však do 48 hodín od prevzatia, tovar skontrolovať a oznámiť prípadné nedostatky predávajúcemu najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru.

8.6 Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar je v okamihu prevzatia v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb, a to v zmysle ustanovenia § 2161 a nasledujúcich občianskeho zákonníka. Pri rozpore dodaného tovaru s kúpnou zmluvou má kupujúci nároky voči predávajúcemu v zmysle § 2165 a nasledujúcich občianskeho zákonníka. Tieto nároky musí spotrebiteľ uplatniť v súlade s Reklamačným poriadkom predávajúceho.

8.7 V prípade, že kupujúci riadne neprevezme zaslaný tovar, je povinný uhradiť škodu, ktorú tým predávajúcemu spôsobil.

IX. Práva z chybného plnenia

9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

9.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c) tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.3 Ustanovenia uvedené v čl. 10.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

9.4 Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v lehote dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia.

9.5 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby, ako aj spôsob uplatnenia chýb u predávajúceho upravuje podrobne reklamačný poriadok predávajúceho.

X. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

10.1 Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané vo vyššie uvedenej lehote. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkárne predávajúceho.

10.2 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je okrem iného možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

10.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu podľa ustanovenia § 1820 odst. 1 písm. g) občianskeho zákonníka, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre jeho povahu obvyklou poštovou cestou.

10.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Pokiaľ bude v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebený, bude predávajúcim uložený na odbernom mieste na náklady kupujúceho. Kupujúci bude o tomto postupe vyrozumený písomnou formou, e-mailom či telefonicky, aby si mohol tovar prevziať späť alebo bol dohodnutý ďalší postup.

10.5 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare a nárok na náhradu nákladov vynaložených predávajúcim v súvislosti s vrátením tovaru, je predávajúci oprávnený jednostranne započať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

10.6 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

10.7 Okrem prípadov odstúpenia od zmluvy špeciálne v týchto obchodných podmienkach zakotvených má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že po potvrdení objednávky zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zakladajúce dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespĺňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu alebo nespĺňa podmienky bezpečnosti, či tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii začne vykazovať chyby a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nebude schopný zaistiť dodanie tovaru v minimálne bežnej kvalite.

10.8 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti kupujúceho pri doručovaní tovaru, kedy v tomto prípade nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.

10.9 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku zásahu vyššej moci, ktorá mu neprimeraným spôsobom sťaží, či dokonca znemožní riadne plnenie zmluvy.

10.10 O odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho neodkladne informovať.

XI. Zrušenie objednávky vykonané za pomoci prostriedkov komunikácie na diaľku

11.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu zabalenia zásielky. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu buď e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že zákazník zruší objednávku pred zabalením či expedovaním, nebude za zrušenie objednávky účtovaný žiadny poplatok. V prípade, že objednávka bola už vybavená a tovar bol expedovaný, nie je možné ďalej objednávku zrušiť a zákazník je povinný zásielku prevziať.

11.2 Kupujúci je oprávnený zrušiť vyššie uvedeným spôsobom aj objednávku tovaru, ktorý bol pre zákazníka špeciálne objednaný či upravený. V takomto prípade je ale predávajúci oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 50 % z predajnej ceny tovaru.

XII. Ochrana osobných údajov

12.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

12.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, prípadne treťou osobou poverenou ako spracovateľom pre predávajúceho, a to týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

12.3 Osobné údaje budú spracovávané na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

12.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

12.5 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači.

XIII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

13.1 Na akékoľvek použitie fotografií, názvov, textov k produktom a ďalších údajov k tovaru je nutný predchádzajúci písomný súhlas predávajúceho.

13.2 Sťažnosti a pripomienky vybavuje predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi, kedy sťažnosti a pripomienky môže kupujúci uplatniť v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, na telefónnom čísle 602 343 006 alebo na e-mailovej adrese: hello@rimia.eu.

13.3 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

13.4 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

13.5 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

13.6 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

13.7 Presný postup reklamácií a postup pri ich vybavovaní upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s Reklamačným poriadkom zoznámil, a že s ním súhlasí.

XIV. Záverečné dohody

14.1 Platné obchodné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na tieto upozornený a s týmito má povinnosť sa zoznámiť. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy a v súvislosti so zmenou na trhu tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Neúčinnosť jednotlivých ustanovení obchodných podmienok sa nedotýka účinnosti zvyšných ustanovení. Na miesto neúčinného ustanovenia nastupuje platné ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje.

14.2 Objednávka kupujúceho je po doručení predávajúcemu ako uzavretá zmluva archivovaná na účely jej splnenia a ďalšej evidencie.

14.3 V prípade doručovania písomností medzi účastníkmi sa za doručovaciu adresu považujú sídlo predávajúceho a adresa kupujúceho uvedené v objednávke. Doručované medzi stranami môže byť aj na elektronickú adresu kupujúceho či predávajúceho.

14.4 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 10. 2022.